🔻2. ข้อมูลงานประกันคุณภาพ

คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเอง SAR

ข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิง SAR