ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับพิจารณากคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวส.1 กรณีพิเศษ (โควตา)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อ ( ปวส.1 กรณีพิเศษ ) [ โควตา ]

 

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ

 

การมอบตัวนักเรียนนักศึกษา

 

 

ใบแจ้งการชำระเงิน ปวช.1 (โควตาภายนอก)

 

ใบแจ้งการชำระเงิน ปวส.1 (โควตาภายนอก)

 

 

ใบมอบตัวโควตาภายนอก