🔻 ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
ที่ตั้ง  เลขที่  1076  ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย์ 80000  โทรศัพท์ 0 - 7535 - 6156  โทรสาร 0 - 7534 - 2371  
สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิสัยทัศน์
“สถานศึกษาชั้นนำด้านวิชาชีพสู่สากล”

                          
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสู่สากล
2.ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
4.สร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5.สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ

อัตลักษณ์ของผู้เรียน “ ทักษะดี มีน้ำใจ ”
คุณธรรม อัตลักษณ์ “ สุภาพ สะอาด มีน้ำใจ ”
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย “ ดอกลีลาวดี ”
สีประจำวิทยาลัย “ แดง – ดำ ”
ปรัชญา
“ ทักษะนำ คุณธรรมเด่น เน้นคุณภาพ ”
ทักษะนำ
เป็นการมุ่งเน้นด้านปฏิบัติให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เรียน
คุณธรรมเด่น
ในด้านนี้มุ่งให้นักเรียน มีการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีที่ควร และประพฤติตามหลักจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของสังคม โดยเฉพาะคุณธรรมในด้าน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบ วินัย ซึ่งคุณธรรมทั้ง 5 ประการ ต้องมีอยู่ในนิสัยของผู้ทำงาน / นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 
เน้นคุณภาพ
สำหรับการเน้นคุณภาพ มุ่งให้นักศึกษามีคุณภาพ ทั้ง 3 ประการดังนี้
1. พุทธิพิสัย คือ นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่ศึกษาปฏิบัติอย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ คิดเป็น
2. ทักษะพิสัย คือ ให้นักศึกษาเคลื่อนไหว หรือทำงานหรือปฏิบัติการด้วยความชำนาญ คล่องแคล่วว่องไว ในด้านปฏิบัติการวิชาชีพหรือกล่าวโดยสรุป คือ ทำเป็น
3. จิตพิสัย คือ ให้นักศึกษา มีความรัก ความชื่นชม ความภาคภูมิในวิชาชีพหรือเลื่อมใส ซาบซึ้ง ศรัทธาในงานที่ทำ รักงาน รู้งาน เป็นต้น จะนำมาซึ่งการ แก้ปัญหาเป็น นั่นเอง