การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีรอบโควตาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567