ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควตากรณีพิเศษ (รอบที่ 1) ระดับปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อโควต้าฯ

ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารการชำระเงิน