ข่าวสารวิทยาลัยทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง การเลือกรอบการเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 -13.00 น.

ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ( ปวส./ป.ตรี - รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ( ปวช. รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม

นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ปวส. )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )

ประกาศกำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชากฎหมาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูพิเศษสอน ตำแหน่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชากฎหมาย

ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บค่ากิจกรรมใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญาญาตรี ประจำปีการศีกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวส.1 กรณีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2566

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศีกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชากฎหมาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศรับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, การบัญชี และกฎหมาย

ผลการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราวช่างซ่อมบำรุง, แม่บ้าน และ คนงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาพลศึกษา

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่สอบไม่ผ่าน เกรด 0, มส ภาคเรียนที่ 1-65

      ปวช.

      ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง, แม่บ้าน และ คนงาน

รับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (ช่างซ่อมบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (คนงาน)

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมิน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา)

กำหนดเปิดและปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

แบบรายงานรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่สอบไม่ผ่าน (เกรด 0 , เกรด มส. และ เกรด มผ.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า แผนกวิชาอาการและโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 09 ก.พ. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 08 ก.พ. 2565 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 05 ก.พ. 2565 

รับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01 ก.พ. 2565 

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ  ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 01 ก.พ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 24 ม.ค. 2565

รับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 ม.ค. 2565

ประกาศรับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 05 ม.ค. 2565 

การรายงานตัวและมอบตัว(ภายนอก) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควต้าภายนอก) 20 ธ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิ 25 พ.ย. 2564

The announcement who pass the selection for Foreign English Teacher 25 พ.ย. 2564

The annoucement of the list of eligible candidates for a Foreign English Teacher 23 พ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนบุคคลและองค์กร 15 พ.ย. 2564

ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอน(ชาวต่างชาติ) แผนกภาษาต่างประเทศ 10 พ.ย. 2564 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พ.ย. 2564

การลงทะเบียน เพิ่ม- ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 05 พ.ย. 2564

ประกาศเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย 03 พ.ย. 2564

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 19 ต.ค. 2564

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 19 ต.ค. 2564

Download เอกสารขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษา 04 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 29 ก.ย. 2564 

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 09 ก.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 06 ก.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป 03 ก.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) 19 ส.ค. 2564

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ส.ค. 2564

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 16 ส.ค. 2564

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Fix it Center (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) 13 ส.ค. 2564

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 05 ส.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) 27 ก.ค. 2564 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 06 ก.ค. 2564 

ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 17 มิ.ย. 2564 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 15 มิ.ย. 2564

ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 11 มิ.ย. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 09 มิ.ย. 2564 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 08 มิ.ย. 2564

(หมดเขต 11 มิถุนายน 64) รับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 04 มิ.ย. 2564

ประกาศ รับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 31 พ.ค. 2564

ประกาศ รับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกภาษาต่างประเทศ 31 พ.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโดยวิธีการสรรหา การสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 28 พ.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโดยวิธีการสรรหา การทดสอบระดับทักษาภาษาอังกฤษลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 27 พ.ค. 2564 

ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2564

ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2564

ประกาศกำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 64 21 พ.ค. 2564 

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน มาตรการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21 พ.ค. 2564

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 19 พ.ค. 2564

ประกาศผลการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 19 พ.ค. 2564

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 18 พ.ค. 2564 

ประกาศการเลือกห้องเรียนของ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 17 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 17 พ.ค. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยวิธีการสรรหา สอบปฏิบัติการสอนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 11 พ.ค. 2564

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพิ่มเติม รอบที่2 ปีการศึกษา 2564 04 พ.ค. 2564 

สั่งจองเครื่องแต่งกาย ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 พ.ค. 64) 04 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564 (สมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564) 30 เม.ย. 2564 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 22 เม.ย. 2564 

ประกาศรายชื่อรอบทั่วไป ปวส.(เพิ่มเติม) 04 มี.ค. 2564

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ TELLER PAMENT ปริญญาตรี ภาคเรียน1-2564 ทั่วไป 04 มี.ค. 2564

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ TELLER PAMENT ปวส.1 ภาคเรียน1-2564 ทั่วไป 04 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดใบมอบตัว 03 มี.ค. 2564

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี(รอบทั่วไป) 03 มี.ค. 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี(รอบทั่วไป) 03 มี.ค. 2564

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควต้าภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2564 19 ก.พ. 2564

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควต้าภายใน) ประจำปีการศึกษา 2564 แก้ไขใหม่ 16 ก.พ. 2564

การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 08 ก.พ. 2564

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควต้าภายใน) ประจำปีการศึกษา 2564 08 ก.พ. 2564

ใบแจ้งการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TELLER PAYMENT ภาคเรียนที่ 1-2564 ระดับชั้น ปวส.1[ใหม่] 01 ก.พ. 2564

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน ระดับ ปวช.-ปวส. 06 พ.ย. 2563 

รับสมัครพนักงาน รักษาความปลอดภัย และช่างไฟฟ้า 09 ต.ค. 2563  

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2563 13 ส.ค. 2563

ทดลองเปิดสถานศึกษา On-Site(ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) 13 ส.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(สาขาวิชาการบัญชี) 17 ก.ค. 2563

ค่าลงทะเบียน ระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2563 12 มิ.ย. 2563 

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกัน และการดูแลสวัสดิภาพ ในระหว่างอยู่ในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) 08 มิ.ย. 2563

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 08 มิ.ย. 2563

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกัน และการดูแลสวัสดิภาพ ในระหว่างอยู่ในสถานศึกษา 29 พ.ค. 2563

ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 20 พ.ค. 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 2563

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน(ตามแผน) ระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2562 04 มี.ค. 2563 

รายชื่อนักเรียนขอเปิดภาคฤดูร้อน ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562 04 มี.ค. 2563

รายชื่อนักเรียนขอเปิดภาคฤดูร้อน ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2562 04 มี.ค. 2563

ประกาศปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ 17 ม.ค. 2563

ตารางติว V-Net ระดับ ปวส.2 09 ม.ค. 2563

ตารางติว V-Net ระดับ ปวช.3 09 ม.ค. 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 กรณีพิเศษ(โควต้า) ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 18 มิ.ย. 2562 

 

กลับหน้าหลัก