เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สำหรับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

     1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
     3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
     4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
     5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
     6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
     7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
     8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
     9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
     10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
     12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/jpg.png ไฟล์ตัวอย่าง 2 [05 ก.พ. 2557] ดาวน์โหลด 25

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/jpg.png ไฟล์ตัวอย่าง [17 ม.ค. 2557] ดาวน์โหลด 19

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

^