เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานพัสดุ

นายสุขุม  แป้นศรี
หัวหน้างาน
นางสาวสุกาญจน์ดา ยี่สุ่นแซม
เจ้าหน้าที่งาน
นางทวีรัตน์  อิสรธราดล
เจ้าหน้าที่งาน
นางเบญจง  วรรณมาศ
เจ้าหน้าที่งาน
นางเพียงเพ็ญ  อ่อนแก้ว
เจ้าหน้าที่งาน
นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว
เจ้าหน้าที่งาน
นางภาวนา วัฒนา
เจ้าหน้าที่งาน
นางนันทรัตน์  ชนะชู
เจ้าหน้าที่งาน
นายธนิกกุล  ไตรเมศ
เจ้าหน้าที่งาน
นางประชิต  เดชเดโช
เจ้าหน้าที่งาน
น.ส.ปานทิพย์ จันทรเรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวนฤมล ตรีตรง
เจ้าหน้าที่งาน
นายทัศพงศ์  พงศ์สมัคร
เจ้าหน้าที่งาน
นายทวีศักดิ์  หนูทิม
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสารภี  อุปลา
เจ้าหน้าที่งาน
นางวรณัน  พงษ์จีน
เจ้าหน้าที่งาน
นายเกรียงไกร  สมถวิล
เจ้าหน้าที่งาน
นางรุ่งฤดี  ไพโรจน์
เจ้าหน้าที่งาน
นายธีระพงศ์  แก้วทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสุชามินี บุณยเกียรติ
เจ้าหน้าที่งาน
นางอรอุมา  ลีละวัฒน์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวฐาปนีย์  บุญล้ำ
เจ้าหน้าที่งาน
นายราเชนทร์  พุทธสาระพันธ์
พนักงานขับรถ
นายกนก  คงประเสริฐ
พนักงานขับรถ
นายภานุมาศ  ทะวาย
พนักงานขับรถ
นายทิวากร  บุญคล่อง
พนักงานขับรถ
นายปิยวิทย์  หนุมาศ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
นางรัตนาภรณ์  ศรเกลี้ยง
ธุรการหน่วยพัสดุ
^