เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสุทธิชาติ บุญสำราญ

  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน การสอน

 • thumbnail

  นางสาววาทิณีย์ สังข์อินทรีย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายจเรวัฒน์ สุระยอด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางนงนภัส เดชสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางจุไรรัตน์ เยี่ยงกุลเชาว์

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวกมลชนก ส่งแสง

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวเสาวนีย์ บุญเชิด

  เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 • thumbnail

  นางรัตนาภรณ์ ศรเกลี้ยง

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางอรอุมา ลีละวัฒน์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวรัชฎา ธนูศร

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวฐาปนี บุญล้ำ

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นายสัญญา บุญสำราญ

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายราเชนทร์ พุทธสาระพันธ์

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายกนก คงประเสริฐ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา บุปผากิจ

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นายไตรรัตน์ ราโชกาญจน์

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายอิศเรศ อิสลาม

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายภักดี สระบัว

  คนงาน

 • thumbnail

  นายพรชัย บุญสำราญ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสุริยา กาญจนานิจ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสมพร บุญสำราญ

  คนงาน

 • thumbnail

  นางปราณี บุญสำราญ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางอภิญญา อ่อนวัช

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางวีระนุช กิ่งรัตน์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายภานุมาศ ทวาย

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางจำปา ระบำ

  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวณิชนันทน์ สงอุปการ

  เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นางสาวจริยา จันทร์เรือง

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปัทมา หงษ์บิน

  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ,เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ ไหมสีเสน

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวพัทธนันท์ สมพร

  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นายทิวากร บุญคล่อง

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชญา หนูพัน

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวรัฎฐา ธนาศัยกุล

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวอมรทิพย์ แซ่ลิ่ม

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายวิศวชิ หนุมาศ

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวหวานฤดี สุดทุ่ม

  เจ้าหน้าที่ร้านค้าสหกรณ์

 • thumbnail

  นางผ่องศรี ประชาสนธิ์

  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางรสิตา คงประสม

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นางจารึก อินทศิลา

  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายวรัญญู หมึกดำ

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางดารุณี ช่วงชัย

  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 • thumbnail

  นางพจนี นาสิทธิ์

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัชน์ ลำดับพงศ์

  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและหัองสมุด

 • thumbnail

  นางศิริกานต์ วงศ์สวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 • thumbnail

  นางศิรินดา สงพราหมณ์

  เจ้าหน้าที่งาน ป.ตรี

 • thumbnail

  นางศิริเพ็ญ จันทร์ประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

^