เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสายันต์ แสงสุริยันต์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 • thumbnail

  นางสุกัญญา พลวิก

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายพเนตร ทองขวัญ

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางบัณฑิตา ทวีเมือง

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายสำราญ วังบุญคง

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาสามัญ

 • thumbnail

  นางสาวสรัญญา นนทโชติ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายภักดี เรืองศรี

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร สมถวิล

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวศันศนีย์ บุญชัย

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาววีรดา สุดประเสริฐ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์ทิพย์ ฤทธิเรือง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวพวงน้อย เจนกิจ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวฉัตรกมล พุ่มทิม

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสกาวเดือน บริพันธ์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาววรรณิภา อิสระดำเกิง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายวิระศักดิ์ พูนพนัง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายสมโชค ทิพย์มณี

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายธนิกกุล ไตรเมศ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางทัศนีย์ พงศ์สมัคร

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวกนกนาถ จันทรโชตะ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาทิพย์ มีแก้ว

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวณัฐวดี สุขประจันทร์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวพรพิมล จงจิตร

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายสิริเทพ อิสรธราดล

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุพิชชา ชนะพลชัย

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 • thumbnail

  นางสยุมพร แซ่แต้

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวจินดาหรา ขำคม

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวดวงกมล ลำทุมลักษณ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวภูริชญา คงชาติ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายทิวากร เกื้อสม

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา กี้ประวัติ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุขุมาลย์ หนุมาศ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวศุภวรรณ สุวรรณ์

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 • thumbnail

  นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายฮาซัน ใบเต้

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวปิยรัตน์ รอดแก้ว

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณัฐพงศ์ พลโคตร

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

 • thumbnail

  นางอารี มีบุญมาก

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวกัตติกา แก้วขาว

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวสุชาดา นิลสาขา

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายภูสิทธิ์ ใจดี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร อามิตร

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสุนิสา พละศึก

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาววัชรี ฮั่นวิวัฒน์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางวัลนี บุญศรี

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวสุกาญจน์ดา ยี่สุ่นแซม

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางวณี ฤทธิผล

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางรุ่งฤดี ไพโรจน์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวมณฑิรา คชินทร

  พนักงานราชการครู

 • thumbnail

  นายปริญญา ดาโหะ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวศรปภัฎฐ์ ธรรมรักษ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวศิรภัสสร อิทธิ์ประเสริฐ

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางเบญจง วรรณมาศ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางจารุวรรณ ไทรทอง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายคมกริช พลเดช

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวนิสารัตน์ สอดจิตต์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนริศา มีภพ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนภาภรณ์ สังข์ทอง

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาการเลขานุการ

 • thumbnail

  นางวราพร บรรจงเส้น

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางทวีรัตน์ อิสรธราดล

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางพัชนี โกมัย

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางนรินทร์ นวลเจริญ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวขวัญใจ สีตอง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวรรณ จันทร์หยู

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวพรรณวดี พลอยมี

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 • thumbnail

  นายปณิต นพประดิษฐ์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล ตรีตรง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางนันทารัตน์ ทองธวัช

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาคร ศรีสุวรรณ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายปิยวิทย์ หนุมาศ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายรพีพัฒน์ พรหมดนตรี

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวจตุพร ตรีตรง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายธีระพงศ์ แก้วทอง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางวรรณรัตน์ ทองกลาง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายอรรถวุฒิ รักวงค์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสกาวรัตน์ เห็นพร้อม

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวดนุภา จิตรามวงศ์

  ข้าราชการครู

แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวปานทิพย์ จันทรเรืองฤทธิ์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวกัณฑิกา แสงสุวรรณ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางกชมน เอียดแก้ว

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวกุลสรา คงสงค์

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นางจตุพร กิจผลิต

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางศุภรัตน์ ศรีจันทร์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา สมบันดาล

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวสารภี อุปลา

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐวีมล. อำนวยพร

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวริยา อาหลี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสิริรัตน์ สงเทพ

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 • thumbnail

  นางสาวพรศรี สุขสบาย

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางวรณัน พงษ์จีน

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายสุริยะ ศรีทันเดช

  พนักงานราชการ

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางนันทรัตน์ ชนะชู

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางนุชนาถ หนุมาศ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางมาลัย ชูขันธ์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางพัชรีย์ ทองขวัญ

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ นุ่มทอง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวเสาวนีย์ บุญจันทร์คง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวดลฤดี ชาญเชาว์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  MRS SESME JESSY NFANF

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  Kathy Joy Sentina

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  CLARESSE MAY SENTINA

  ครูอัตราจ้าง

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายสุขุม แป้นศรี

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ หนูทิม

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายอุทิศ ลีละวัฒน์

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวจุฑารัตน์ บรรณาลังก์

  ครูอัตราจ้าง

ข้าราชการพลเรือน

 • thumbnail

  นางกรรณิกา แซ่ตั่น

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภานิชา ตรึกตรอง

  เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายนิคม นราภักดี

  พนักงานสถานที่

 • thumbnail

  นายศักดา วาสน์ทอง

  ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสุทธิชาติ บุญสำราญ

  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน การสอน

 • thumbnail

  นางสาววาทิณีย์ สังข์อินทรีย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายจเรวัฒน์ สุระยอด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางนงนภัส เดชสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางจุไรรัตน์ เยี่ยงกุลเชาว์

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวกมลชนก ส่งแสง

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวเสาวนีย์ บุญเชิด

  เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 • thumbnail

  นางรัตนาภรณ์ ศรเกลี้ยง

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางอรอุมา ลีละวัฒน์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวรัชฎา ธนูศร

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวฐาปนี บุญล้ำ

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นายสัญญา บุญสำราญ

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายราเชนทร์ พุทธสาระพันธ์

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายกนก คงประเสริฐ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา บุปผากิจ

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นายไตรรัตน์ ราโชกาญจน์

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายอิศเรศ อิสลาม

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายภักดี สระบัว

  คนงาน

 • thumbnail

  นายพรชัย บุญสำราญ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสุริยา กาญจนานิจ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสมพร บุญสำราญ

  คนงาน

 • thumbnail

  นางปราณี บุญสำราญ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางอภิญญา อ่อนวัช

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางวีระนุช กิ่งรัตน์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายภานุมาศ ทวาย

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางจำปา ระบำ

  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวณิชนันทน์ สงอุปการ

  เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นางสาวจริยา จันทร์เรือง

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปัทมา หงษ์บิน

  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ,เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ ไหมสีเสน

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวพัทธนันท์ สมพร

  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นายทิวากร บุญคล่อง

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชญา หนูพัน

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวรัฎฐา ธนาศัยกุล

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวอมรทิพย์ แซ่ลิ่ม

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายวิศวชิ หนุมาศ

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวหวานฤดี สุดทุ่ม

  เจ้าหน้าที่ร้านค้าสหกรณ์

 • thumbnail

  นางผ่องศรี ประชาสนธิ์

  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางรสิตา คงประสม

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นางจารึก อินทศิลา

  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายวรัญญู หมึกดำ

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางดารุณี ช่วงชัย

  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 • thumbnail

  นางพจนี นาสิทธิ์

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัชน์ ลำดับพงศ์

  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและหัองสมุด

 • thumbnail

  นางศิริกานต์ วงศ์สวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 • thumbnail

  นางศิรินดา สงพราหมณ์

  เจ้าหน้าที่งาน ป.ตรี

 • thumbnail

  นางศิริเพ็ญ จันทร์ประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

^