เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

 • thumbnail

  นางสาววาทิณีย์ สังข์อินทรีย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นายทิวากร บุญคล่อง

   พนักงานขับรถ

  ผู้บริหาร

  • thumbnail

   นายสายันต์ แสงสุริยันต์

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

  • thumbnail

   นางสุกัญญา พลวิก

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

  • thumbnail

   นายพเนตร ทองขวัญ

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  • thumbnail

   นางบัณฑิตา ทวีเมือง

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • thumbnail

   นายสำราญ วังบุญคง

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

  แผนกวิชาสามัญ

  • thumbnail

   นางสาวสรัญญา นนทโชติ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายภักดี เรืองศรี

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายเกรียงไกร สมถวิล

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวศันศนีย์ บุญชัย

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาววีรดา สุดประเสริฐ

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวจันทร์ทิพย์ ฤทธิเรือง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวสโรชา คชรัตน์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ย

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวพวงน้อย เจนกิจ

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวฉัตรกมล พุ่มทิม

   ครูพิเศษสอน

  แผนกวิชาสัมพันธ์

  • thumbnail

   นางสกาวเดือน บริพันธ์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาววรรณิภา อิสระดำเกิง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายวิระศักดิ์ พูนพนัง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายสมโชค ทิพย์มณี

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายธนิกกุล ไตรเมศ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางทัศนีย์ พงศ์สมัคร

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวกนกนาถ จันทรโชตะ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวณัฐวดี สุขประจันทร์

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวพรพิมล จงจิตร

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นายสิริเทพ อิสรธราดล

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวสุพิชชา ชนะพลชัย

   ครูอัตราจ้าง

  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

  • thumbnail

   นางสยุมพร แซ่แต้

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวจินดาหรา ขำคม

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวภูริชญา คงชาติ

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นายทิวากร เกื้อสม

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางลลิตา สมเขาใหญ่

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวสุขุมาลย์ หนุมาศ

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวศุภวรรณ สุวรรณ์

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวณัฐสุดา คงทอง

   ครูพิเศษสอน

  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

  • thumbnail

   นางสาวภรพณา สุขใส

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว

   พนักงานราชการครู

  • thumbnail

   นายฮาซัน ใบเต้

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวปิยรัตน์ รอดแก้ว

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นายณัฐพงศ์ พลโคตร

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวมณฑา ยี่หาญ

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นายณรงค์กร ทองหมื่น

   ครูพิเศษสอน

  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

  • thumbnail

   นางอารี มีบุญมาก

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวกัตติกา แก้วขาว

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวสุชาดา นิลสาขา

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายภูสิทธิ์ ใจดี

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวสุภาพร อามิตร

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นายภูวเดช แซ่ไหล

   ครูพิเศษสอน

  แผนกวิชาการบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสุนิสา พละศึก

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาววัชรี ฮั่นวิวัฒน์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางวัลนี บุญศรี

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวสุกาญจน์ดา ยี่สุ่นแซม

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางวณี ฤทธิผล

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางรุ่งฤดี ไพโรจน์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวหนึ่งหทัย มูสิกะนันท์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางณัฐวรรณ ภักดีชน

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวมณฑิรา คชินทร

   พนักงานราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวศรปภัฏฐ์ ธรรมรักษ์

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวศิรภัสสร อิทธิ์ประเสริฐ

   ครูพิเศษสอน

  แผนกวิชาการตลาด

  • thumbnail

   นางเบญจง วรรณมาศ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางจารุวรรณ ไทรทอง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางเบญจวรรณ พนมรักษ์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายคมกริช พลเดช

   พนักงานราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวนิสารัตน์ สอดจิตต์

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวนริศา มีภพ

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาวนภาภรณ์ สังข์ทอง

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นางสาววลัยภรณ์ ดูเพชร

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นายภฤษฎิ ถนอมชู

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นายวีรวัฒน์ รักดี

   ครูพิเศษสอน

  แผนกวิชาการเลขานุการ

  • thumbnail

   นางวราพร บรรจงเส้น

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางทวีรัตน์ อิสรธราดล

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางพัชนี โกมัย

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางนรินทร์ นวลเจริญ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวขวัญใจ สีตอง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวสุภาวรรณ จันทร์หยู

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวพรรณวดี พลอยมี

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิื

   ครูพิเศษสอน

  แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

  • thumbnail

   นายปณิต นพประดิษฐ์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวนฤมล ตรีตรง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางนันทารัตน์ ทองธวัช

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาคร ศรีสุวรรณ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายปิยวิทย์ หนุมาศ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายรพีพัฒน์ พรหมดนตรี

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวจตุพร ตรีตรง

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวดนุภา จิตรามวงศ์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายธีระพงศ์ แก้วทอง

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางวรรณรัตน์ ทองกลาง

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นายอรรถวุฒิ รักวงค์

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวสกาวรัตน์ เห็นพร้อม

   ครูอัตราจ้าง

  แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

  • thumbnail

   นางสาวปานทิพย์ จันทรเรืองฤทธิ์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวกัณฑิกา แสงสุวรรณ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางกชมน เอียดแก้ว

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวริยา อาหลี

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางสาวกุลสรา คงสงค์

   ครูอัตราจ้าง

  แผนกวิชาการโรงแรม

  • thumbnail

   นางจตุพร กิจผลิต

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางศุภรัตน์ ศรีจันทร์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวเพ็ญนภา สมบันดาล

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวสารภี อุปลา

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวณัฏฐวีมล. อำนวยพร

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวสิริรัตน์ สงเทพ

   ครูอัตราจ้าง

  แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  • thumbnail

   นางสาวพรศรี สุขสบาย

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางวรณัน พงษ์จีน

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางนริศรา สงวนคำ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายสุริยะ ศรีทันเดช

   พนักงานราชการ

  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

   นางสาวฉันทนา หมวกพลาย

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางนุชนาถ หนุมาศ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางนันทรัตน์ ชนะชู

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางมาลัย ชูขันธ์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางพัชรีย์ ทองขวัญ

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางสาวสุดารัตน์ นุ่มทอง

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวดลฤดี ชาญเชาว์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   MRS SESME JESSY NFANF

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   Kathy Joy Sentina

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   CLARESSE MAY SENTINA

   ครูอัตราจ้าง

  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • thumbnail

   นายสุขุม แป้นศรี

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายทวีศักดิ์ หนูทิม

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นายอุทิศ ลีละวัฒน์

   ข้าราชการครู

  • thumbnail

   นางสาวจุฑารัตน์ บรรณาลังก์

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นายวิศวชิต หนุมาศ

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นาวสาวกมลวรรณ อนันต์

   ครูพิเศษสอน

  • thumbnail

   นายเอกชัย คุ้มภัยรันต์

   ครูพิเศษสอน

  ข้าราชการพลเรือน

  • thumbnail

   นางกรรณิกา แซ่ตั่น

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวภานิชา ตรึกตรอง

   เจ้าพนักงานธุรการ

  • thumbnail

   นางอรอุมา ลีละวัฒน์

   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุพนักงานบริการทั่วไป(ด้านพัสดุ)

  • thumbnail

   นางสาววรัฏฐา ธนาศัยกุล

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)

  ลูกจ้างประจำ

  • thumbnail

   นายศักดา วาสน์ทอง

   ลูกจ้างประจำ

  • thumbnail

   นายนิคม นราภักดี

   พนักงานสถานที่

  ลูกจ้างชั่วคราว

  • thumbnail

   นายจเรวัฒน์ สุระยอด

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นางสาววาทิณีย์ สังข์อินทรีย์

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นางนงนภัส เดชสวรรณ

   เจ้าหน้าที่งานการเงิน

  • thumbnail

   นางจุไรรัตน์เยี่ยงกุลเชาว์

   เจ้าหน้าที่งานการเงิน

  • thumbnail

   นางสาวจิรัชยา หนูพัน

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

  • thumbnail

   นางสาวกันตนา เครือสวรรณ

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

  • thumbnail

   นางสาวฐาปนี บุญล้ำ

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

  • thumbnail

   นางสาวจริยา จันทร์เรือง

   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

  • thumbnail

   นางสาวศศิวิมล ชูพล

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

  • thumbnail

   นางอภิญญา อ่อนวัช

   คนงาน

  • thumbnail

   นางปราณี บุญสำราญ

   คนงาน

  • thumbnail

   นางวีระนุช กิ่งรัตน์

   คนงาน

  • thumbnail

   นายสริยา กาญจนากิจ

   คนงาน

  • thumbnail

   นายพรชัย บุญสำราญ

   คนงาน

  • thumbnail

   นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม

   คนงาน

  • thumbnail

   นายสมพร บุญสำราญ

   คนงาน

  • thumbnail

   นายอิศเรศ อิสลาม

   คนงาน

  • thumbnail

   นายภักดี สระบัว

   คนงาน

  • thumbnail

   นายชัชวีร์ วรรณทอง

   ช่างไฟฟ้า

  • thumbnail

   นายเอกพร ไตรเมศ

   พนักงานขับรถ

  • thumbnail

   นายภานุมาศ ทะวาย

   พนักงานขับรถ

  • thumbnail

   นายสัญญา บุญสำราญ

   พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • thumbnail

   นายไตรรัตน์ ราโชกาญน์

   พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • thumbnail

   นายนพรัตน์ อิสลาม

   พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • thumbnail

   นางจำปา ระบำ

   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • thumbnail

   นางสาวปัทมา หงส์บิน

   เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ,งานศูนย์ข้อมูลข้อมูลสารสนเทศ

  • thumbnail

   นายเสฎฐพงศ์ ฝอยทอง

   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

  • thumbnail

   นางสาวชัชชุฎา ไหมสีเสน

   เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  • thumbnail

   นางสาวพันธนันท์ สมพร

   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

  • thumbnail

   นางสาวกัลยา บุปผากิจ

   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  • thumbnail

   นางศิริกานต์ วงศ์สวัสดิ์

   เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

  • thumbnail

   นายสุทธิชาติ บุญสำราญ

   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน การสอน

  • thumbnail

   นางรัตนาภรณ์ ศรเกลี้ยง

   เจ้าหน้าที่วานวิทยบริการและห้องสมุด

  • thumbnail

   นางรสิตา คงประสม

   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

  • thumbnail

   นางจารึก อินทศิลา

   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา

  • thumbnail

   นางพจนี นาสิทธิ์

   เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา,โครงการพิเศษและบริการชุมชน

  • thumbnail

   นางดารุณี ช่วงชัย

   เจ้าหน้าที่งานปกครอง,งานโครงการพิเศษและบริการชุมขน

  • thumbnail

   นางสาวหวานฤดี สุดทุ่ม

   เจ้าหน้าที่ร้านค้าสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

  ^