เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานศูนย์ข้อมูล

นายทัศนพงศ์  พงศ์สมัคร
หัวหน้างาน
นางสาวจตุพร ตรีตรง
เจ้าหน้าที่งาน
นายปณิต นพประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสกาวรัตน์  เห็นพร้อม
เจ้าหน้าที่งาน
นายวิศวชิต หนุมาศ
เจ้าหน้าที่งาน
นายเอกชัย คุ้มภัยรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวปัทมา หงษ์บิน
เจ้าหน้าที่งาน
นายเสฏฐพงศ์ ฝอยทอง
เจ้าหน้าที่งาน
^