เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานอาคารสถานที่

นายธนิกกุล ไตรเมศ
หัวหน้างาน
นายปิยะวิทย์ หนุมาศ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวเพ็ญนภา สมบันดาล
เจ้าหน้าที่งาน
นายศักดา วาสน์ทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นายนิคม นราภักดี
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาววริยา อาหลี
เจ้าหน้าที่งาน
นายฮาซัน ใบเต้
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวพรพิมล จงจิตร
เจ้าหน้าทีงาน
นายภูสิทธิ์ ใจดี
เจ้าหน้าทีงาน
นางสาวฉัตรกมล พุ่มทิม
เจ้าหน้าทีงาน
นางลลิตา สมเขาใหญ่
เจ้าหน้าที่งาน
นายณัฐพงศ์ พลโครต
เจ้าหน้าที่งาน
นายณรงค์กร ทองหมื่น
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสุภาพร อามิตร
เจ้าหน้าที่งาน
นางรัตนาภรณ์ ศรเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งาน
นายสรุิยา กาญจนานิจ
คนงาน
นายภักดี สระบัว
คนงาน
นายพรชัย บุญสำราญ
คนงาน
นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม
คนงาน
นายสมพร บุญสำราญ
คนงาน
นายอิศเรศ อิสลาม
คนงาน
นางปราณี บุญสำราญ
คนงาน
นางวีรนุช กิ่งรัตน์
คนงาน
นางอภิญญา  อ่อนวัช
คนงาน
นายชัชวีย์ วรรณทอง
คนงาน
นายไตรรัตน์ ราโชกาญจน์
พนง.รักษาความปลอดภัย
นายสัญญา บุญสำราญ
พนง.รักษาความปลอดภัย
นายนพรัตน์ อิสลาม
พนง.รักษาความปลอดภัย
^