เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานอาคารสถานที่

นายภักดี เรืองศรี
หัวหน้างาน
นายปิยะวิทย์ หนุมาศ
เจ้าหน้าที่งาน
นางเยาวมาลย์ เงินทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นายบัญชา โชติพันธ์
ผู้แลหมวดสถานที่
นายศักดา วาสน์ทอง
พนักงานทั่วไป
นายนิคม นราภักดี
พนักงานสถานที่
นายฮาซัน ใบเต้
เจ้าหน้าที่งาน
นายหัฎฐพล อำภารส
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวพรพิมล จงจิตร
เจ้าหน้าทีงาน
นางสาวจริยา จันทร์เรือง
เจ้าหน้าที่งาน
นายสุริยา  กาญจนานิจ
คนงาน
นายภักดี สระบัว
คนงาน
นายพรชัย บุญสำราญ
คนงาน
นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม
คนงาน
นายสมพร บุญสำราญ
คนงาน
นางปราณี บุญสำราญ
คนงาน
นางอภิญญา  อ่อนวัช
คนงาน
นางสาววีรนุช กิ่งรัตน์
คนงาน
นายไตรรัตน์ ราโชกาญจน์
พนง.รักษาความปลอดภัย
นายอิศเรศ อิสลาม
พนง.รักษาความปลอดภัย
นายสัญญา บุญสำราญ
พนง.รักษาความปลอดภัย
^