วีดีโอวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png SAR60 [01 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 26

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png บทคัดย่อ แนวทาง พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [28 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 10

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png บทคัดย่อ แนวทาง พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [28 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 6

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2560 [20 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 8

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน [01 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 3110

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา ปี 61 [19 เม.ย. 2561] ดาวน์โหลด 971

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) [19 ม.ค. 2561] ดาวน์โหลด 190

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1) [19 ม.ค. 2561] ดาวน์โหลด 114

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png รายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 [08 ส.ค. 2560] ดาวน์โหลด 214

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา [24 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 809

ดูทั้งหมด

^