วีดีโอวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png คำชี้แจงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับชำติ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๑๕๖๑ ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่ำย ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ป [22 ม.ค. 2562] ดาวน์โหลด 21

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับประก [22 ม.ค. 2562] ดาวน์โหลด 9

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ใบแจ้งการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TELLER PAYMENT [11 ม.ค. 2562] ดาวน์โหลด 119

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (part2) [07 ธ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 31

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (part1) [07 ธ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 19

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้นการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ [07 ธ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 19

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช [02 ต.ค. 2561] ดาวน์โหลด 595

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png การประเมินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560 [27 ก.ย. 2561] ดาวน์โหลด 29

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/rar.png SAR60 [01 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 96

http://www.nvc.ac.th/skin/ext/pdf.png ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2560 [20 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 24

ดูทั้งหมด

^