สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
    ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียน(เช่น 1/2556)ให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :
       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556
พัฒนาโครงการโดย......งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
งานศูนย์มูลวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช(www.nvc.ac.th)
1076 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-356156 โทรสาร 075-341070