แจ้งการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน รูปแบบที่ 5 แบบสลับชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในห้องเรียน ออกเป็นสองกลุ่ม
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3(ฝึกประสบการณ์)
ปวส.1
ปวส.2
แผนกวิชาการตลาด ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2(ฝึกประสบการณ์)
แผนกวิชาการบัญขี ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
แผนกวิชาการโรงแรม ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3(ฝึกประสบการณ์)
ปวส.1
ปวส.2(ฝึกประสบการณ์)
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2(ฝึกประสบการณ์)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2(ฝึกประสบการณ์)
แผนกธุรกิจท่องเที่ยว ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3(ฝึกประสบการณ์)
ปวส.1
ปวส.2(ฝึกประสบการณ์)
ปตอ. ปตอ.2 กลุ่ม1
ปตอ.3 กลุ่ม1
ปตอ.3 กลุ่ม2
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
แผนกวิชาการจัดการ ปวส.1
ปวส.1 ทวิ+ม.6
แผนกวิชาการเลขานุการ ปวช.1 ช.1 สำนักงาน
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.1 สำนักงาน
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3(ฝึกประสบการณ์)
ปวส.1
ปวส.2(ฝึกประสบการณ์)
แผนกอาหารและโภชนาการ ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2(ฝึกประสบการณ์)