:: ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้นทราบ
แผนปฏิทินงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558
วัน/เดือน/ปี
งานที่ปฏิบัติ
หมายเหตุ
วันที่ 5 มี.ค.58
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.3
เวลา 09.00-16.00 น. ที่งานทะเบียน
 
วันที่ 9-10 มี.ค.58
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2
เวลา 09.00-16.00 น. ที่งานทะเบียน
 
วันที่ 14 พ.ค.58
ระดับชั้น ปวช.2 ลงทะเบียน 09.00-12.00 น.
ระดับชั้น ปวช.3 ลงทะเบียน 09.00-12.00 น.
 
วันที่ 15 พ.ค.58
ระดับชั้น ปวส.2 ลงทะเบียน 09.00-12.00 น.
 
วันจันทร์ที่ 18 พ.ค.58
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
 
วันที่ 19-20 พ.ค.58
ลงทะเบียนช้าทุกระดับชั้น
 
วันที่ 21-22 พ.ค.58
ขอเพิ่มรายวิชา, ขอเปลี่ยนรายวิชา, ขอถอนรายวิชา
 
วันที่ 2 มิ.ย.58
สิ้นสุดการลงทะเบียนช้าทุกระดับชั้น
 
 
 

 
ผลการแก้กิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2557