ประกาศเรียนปรับพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ)
ปวช. วันที่ 27-30 เมษายน 2558 และ 1 พฤษภาคม 2558
ปวส. วันที่ 4, 6, 8 พฤษภาคม 2558
 
แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้นทราบ
แผนปฏิทินงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558
วัน/เดือน/ปี
งานที่ปฏิบัติ
หมายเหตุ
วันที่ 5 มี.ค.58
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.3
เวลา 09.00-16.00 น. ที่งานทะเบียน
 
วันที่ 9-10 มี.ค.58
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2
เวลา 09.00-16.00 น. ที่งานทะเบียน
 
วันที่ 14 พ.ค.58
ระดับชั้น ปวช.2 ลงทะเบียน 09.00-12.00 น.
ระดับชั้น ปวช.3 ลงทะเบียน 09.00-12.00 น.
 
วันที่ 15 พ.ค.58
ระดับชั้น ปวส.2 ลงทะเบียน 09.00-12.00 น.
 
วันจันทร์ที่ 18 พ.ค.58
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
 
วันที่ 19-20 พ.ค.58
ลงทะเบียนช้าทุกระดับชั้น
 
วันที่ 21-22 พ.ค.58
ขอเพิ่มรายวิชา, ขอเปลี่ยนรายวิชา, ขอถอนรายวิชา
 
วันที่ 2 มิ.ย.58
สิ้นสุดการลงทะเบียนช้าทุกระดับชั้น
 
 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา  2558

ระดับ
รับสมัคร

ทดสอบความรู้

ความถนัดทางวิชาชีพ
ประกาศผล
มอบตัว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )
-นักเรียนรับตรง    รอบที่ 1
19 - 23  มีนาคม  2558
29  มีนาคม  2558
2  เมษายน  2558
9  เมษายน  2558

-นักเรียนรับตรง    รอบที่ 2
(เฉพาะสาขางานที่ไม่เต็มตามแผนรับ)

20 - 30  เมษายน  2558
-
20 – 30 เมษายน  2558
20 – 30  เมษายน  2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
-นักศึกษารับตรง รอบที่ 1
17-21 มกราคม 2558
31 มกราคม 2558
3 กุมภาพันธ์ 2558
7 กุมภาพันธ์ 2558
-นักศึกษารับตรง รอบที่ 2
(เฉพาะสาขางานที่ไม่เต็มตามแผนรับ)
20-24 เมษายน 2558
-
20-30 เมษายน 2558
20-30 เมษายน 2558
ระดับปริญญาตรี
-นักศึกษารับตรง
8-29 มกราคม 2558
(เว้นวันหยุดราชการ)
31 มกราคม 2558
3 กุมภาพันธ์ 2558
7 กุมภาพันธ์ 2558 ( ยืนยันสิทธิ์)
-นักศึกษารับตรง รอบที่ 2
20-24 เมษายน 2558
 
20-30 เมษายน 2558
20-30 เมษายน 2558

หมายเหตุ  #  ปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม
-นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

-นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558