*นักศึกษาที่มาสมัครสอบเข้าเรียน ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2558
ให้มารายงานและมอบตัวในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา  2558

ระดับ
รับสมัคร

ทดสอบความรู้

ความถนัดทางวิชาชีพ
ประกาศผล
มอบตัว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )
-นักเรียนโควต้า    (ภายนอก)
ภายใน  พฤศจิกายน  2557
-
-
24 มกราคม  2558
-นักเรียนรับตรง    รอบที่ 1
19 - 23  มีนาคม  2558
29  มีนาคม  2558
2  เมษายน  2558
9  เมษายน  2558

-นักเรียนรับตรง    รอบที่ 2
(เฉพาะสาขางานที่ไม่เต็มตามแผนรับ)

20 - 30  เมษายน  2558
-
20 – 30 เมษายน  2558
20 – 30  เมษายน  2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
-นักศึกษาโควต้า ------ภายใน
-------------------------ภายนอก
ตั้งแต่
-พฤศจิกายน 2557
-ธันวาคม 2557
-
-
29 พฤศจิกายน2557
24 มกราคม 2558
-นักศึกษารับตรง รอบที่ 1
17-21 มกราคม 2558
31 มกราคม 2558
3 กุมภาพันธ์ 2558
7 กุมภาพันธ์ 2558
-นักศึกษารับตรง รอบที่ 2
(เฉพาะสาขางานที่ไม่เต็มตามแผนรับ)
20-24 เมษายน 2558
-
20-30 เมษายน 2558
20-30 เมษายน 2558
ระดับปริญญาตรี
-นักศึกษารับตรง
8-29 มกราคม 2558
(เว้นวันหยุดราชการ)
31 มกราคม 2558
2 กุมภาพันธ์ 2558
7 กุมภาพันธ์ 2558 ( ยืนยันสิทธิ์)

หมายเหตุ  #  ปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม