ประกาศ 
กำหนดจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ครูที่ปรึกษารับเงิน
ที่งานการเงินในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น. เพื่อจ่ายให้กับนักเรียน
คนละ 230 บาท หลักฐานในการรับเงิน สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง, สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ฝ่ายการเงิน


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรณีพิเศษ(โควตา)
ระดับ ปวช.1 และปวส.1 2560*** เอกสารการให้โควต้าสำหรับโรงเรียนต่างๆ  ปี 2560 ***
::ตารางเข้าแถวภาคเรียนที่ 2/2559::

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัย