ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น ปวช.1
ระดับชั้น ปวช.2
ระดับชั้น ปวช.3
ระดับชั้น ปวส.1
ระดับชั้น ปวส.2


ครูยุคใหม่ใส่ใจศิษย์ รอบรู้วิทยาการ เชี่ยวชาญพัฒนาคน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง