ประกาศ
กำหนดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
07.40 - 08.00 น.     -กิจกรรมหน้าเสาธง
08.00-12.00 น.       -ตัวแทนนักเรียน นักศึกษามอบพวงมาลัยแด่ผู้อำนวยการ และรอง 4 ฝ่าย
                            -ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแต่ละห้องมอบของที่ระลึกแด่ครูที่ปรึกษา
                            -ผู้อำนวยการกล่าวปัจฉิมโอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
                            -ตัวแทนรุ่นน้องกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
                            -ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาต้อนรับความยินดีจากรุ่นน้อง
                            -ครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมร้องเพลงมาร์ชของวิทยาลัย
                            -ครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00-13.00 น.       -รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.       -การแสดงความยินดี
เข้าสู่เว็บวิทยาลัย