ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประเภท รับสมัคร

ทดสอบความรู้ความ

ถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศผล มอบตัว
นักเรียนรับตรง รอบที่ 1 20 - 24 มีนาคม 2559 27 มีนาคม 2559 3 เมษายน 2559 10 เมษายน 2559

นักเรียนรับตรง รอบที่ 2

(เฉพาะสาขางานที่ไม่เต็มตามแผนรับ)

20 - 30 เมษายน 2559 - 20 - 30 เมษายน 2559 20 - 30 เมษายน 2559
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประเภท รับสมัคร

ทดสอบความรู้ความ

ถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศผล มอบตัว
นักศึกษารับตรง รอบที่ 1

17 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 08.30-16.00 น.

(ยกเว้นวันที่ 23,24,30,31 ม.ค.59)

13 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 08.30-16.00 น.

20 กุมภาพันธ์ 2559

27 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 08.30-16.00 น.

นักศึกษารับตรง รอบที่ 2

(เฉพาะสาขางานที่ไม่เต็มตามแผนรับ)

20-24 เมษายน 2559 - 20 - 30 เมษายน 2559 20 - 30 เมษายน 2559
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

Welcome, Goto Site