ประกาศจากงานทะเบียน
มอบตัวออนไลน์ ภายในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่สมัครรอบเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 24-28  เมษายน 2564  ในระดับ ปวช.1)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564 (สมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564)
สมัครเรียนออนไลน์สำหรับผู้ที่สมัครรอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 64 ในระดับ ปวช.
ประกาศการรายงานตัวออนไลน์ ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีรอบเพิ่มเติมปีการศึกษา 2564
การปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศผลการคัดเลือก ปวช. รอบโควตาพิเศษ
Download เอกสาร กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตาพิเศษ
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 


 

  
ครูยุคใหม่ใส่ใจศิษย์ รอบรู้วิทยาการ เชี่ยวชาญพัฒนาคน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง