วัน/เดือน/ปี
งานที่ปฏิบัติ
หมายเหตุ
วันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.57 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2, ปวช.3 เวลา 09.00-16.00 น. ที่งานทะเบียน  
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ต.ค.57 ระดับชั้น ปวช.1 ลงทะเบียน 09.00-11.00 น.
ระดับชั้น ปวช.2 ลงทะเบียน 12.00-14.00 น.
ระดับชั้น ปวช.3 ลงทะเบียน 12.00-14.00 น.
 
วันศุกร์ ที่ 17 ต.ค.57 ระดับชั้น ปวส.1, ปวส.2 ลงทะเบียน 09.00-11.00 น.
ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน 09.00-11.00 น.
 
วันจันทร์ ที่ 20 ต.ค.57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557  
วันที่ 22-24 ต.ค.57 ลงทะเบียนช้าทุกระดับชั้น  
วันที่ 27-28 ต.ค.57 ขอเพิ่มรายวิชา, ขอเปลี่ยนรายวิชา,ขอถอนรายวิชา ทุกระดับชั้น  
วันอังคาร ที่ 3 พ.ย.57 สิ้นสุดการลงทะเบียนช้าทุกระดับชั้น  
     
ประกาศจากงานกิจกรรม
วันที่ 21-22 ต.ค.57

ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ที่งานกิจกรรม รายละเอียดตามประกาศของวิทยาลัยฯ

ในการแก้การเข้าแถวดำเนินการดังนี้
- นักเรียนที่ไม่ผ่าน 9 สัปดาห์แรก เข้าฝึกเรื่องวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ค่ายทหาร(2 คืน 3 วัน)
- นักเรียนที่ไม่ผ่าน 9 สัปดาห์หลัง แก้ 2 กิจกรรมคือ
1) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดพระมหาธาตุ(2 คืน 3 วัน)
2) พัฒนาสถานศึกษา(2 สัปดาห์)
*หมายเหตุ
(1) นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ผ่านทั้ง 9 สัปดาห์แรก และ 9 สัปดาห์หลัง ให้แก้ ทั้งค่ายทหารและที่วัดพระมหาธาตุ
(2) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าพัฒนาตนเอง