------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563
01. ประกาศวิทยาลัย
02. แผนกวิชาการตลาด
03. แผนกวิชาการโรงแรม
04. แผนกวิชาการเลขานุการ
05. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
06. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
07. แผนกวิชาการท่องเที่ยว
08. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
09. แผนกวิชการการตลาด สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
10. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
11. แผนกวิชาการบัญชี
12 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางานแฟชันดีไซน์
13. แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
14. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
15. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
16. เอกสารการใบมอบตัว
17. ใบแจ้งการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TELLER PAYMENT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
01. ประกาศวิทยาลัย
02. สาขางานการจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์
03. สาขางานการจัดการทั่วไป
05. สาขางานการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
06. สาขางานการจัดการสำนักงาน
07. สาขางานการตลาด
08. สาขางานการท่องเที่ยว
09. สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. สาขางานการประกอบอาหารในเรื่อเดินทะเลระหว่างประเทศ
11. สาขางานการเป็นผู้ประกอบการ
12. สาขางานธุรกิจดิจิทัล
13. สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
14. แผนกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
15. สาขางานการบัญชี
16. สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ
17. แผนกการเลขานุการ
18. สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
19. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. สาขางานอาหารและโภชนการ
21. เอกสารการมอบตัว
22. ใบแจ้งการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TELLEER PAYMENT

 
***เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาผลการเรียน***
:: แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเรียนในระดับ ปวช.1/2563
:: แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเรียนในระดับ ปวส.1/2563


ใบสั่งจองรายการเสื้อผ้า ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีครูยุคใหม่ใส่ใจศิษย์ รอบรู้วิทยาการ เชี่ยวชาญพัฒนาคน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง