วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ปวช.1 
:: สาขางานการบัญชี
:: สาขางานการเลขานุการ
:: สาขางานการตลาด
:: สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
:: สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
:: สาขางานธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ
:: สาขางานภาษาต่างประเทศ(MEP)
:: สาขางานการโรงแรม(MEP)
:: สาขางานการโรงแรม
:: สาขางานการท่องเที่ยว
:: สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
:: สาขางานแฟชั่นดีไซน์
:: สาขางานอาหารและโภชนาการ
:: สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
:: สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
:: ผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ ของสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัครได้ที่
:: วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยเทคนิคสิชล
:: วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
:: วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
 
:: เข้าสู่หน้าหลัก ::