กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน เวลาลงทะเบียน รายละเอียด
ปวช.1 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 08.30 น. – 10.00 น.
ปวช.2 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 10.30 น. – 12.00 น.
ปวช.3 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 13.00 น. – 14.30 น.
ปวส.1 วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 08.30 น. – 10.00 น.
ปวส.2 วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 10.30 น. – 12.00 น.
หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา ชำระด้วยเงินสดกับครูที่ปรึกษา ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบสรุปค่าลงทะเบียน  
เข้าสู่เว็บวิทยาลัย