**ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนในระบบ TELLER PAYMENT**
*
*ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 ปวส.2 และปริญญาตรีปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา**
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2560

☺♥♥♥♥☺
***ปฏิทินการพัฒนาผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560***


เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัย
**********